Odi na glavni sadržaj stranice
Luka Črni mul

REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA ČRNI MUL

Opis projekta
Rekonstrukcijom luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Črni mul planira se uklanjanje dotrajalog postojećeg drvenog gata i dijela postojeće obale. Predmetnim projektom predviđeno je građenje zaštitnog lukobrana u dužini od 150 m, kao i 4 gata za privez plovila od kojih je jedan u dužini od cca. 35 m, dok su preostala tri gata u ukupnoj dužini od cca. 180 m. Planirana širina gatova je 2,50 m. U sjeverozapadnom dijelu luke predviđena je i izgradnja platoa na kojem će biti smješten ugostiteljski objekt.

Cilj projekta je povećanje broja komunalnih vezova te veća sigurnost za korisnike vezova. Naime, sadašnja luka se sastoji od primarnog lukobrana, drvenog gata i betonskog gata čiji su stabiliteti radi nepovoljnog utjecaja morskog okoliša uvelike narušeni. Korištenjem takvog gata ugroženi su korisnici luke te njihova imovina.

Projektom rekonstrukcije i dogradnje luke otvorene za javni promet Črni mul u Crikvenici predviđena je izgradnja oko 100 novih nautičkih i 150 komunalnih vezova, s ciljem povećanja sigurnosti plovila u luci kao i povećanja ponude i prometne dostupnosti Grada Crikvenice. Većim brojem nautičkih vezova, a time i nautičara, stimulirat će se malo i srednje poduzetništvo u turizmu da podignu standard svoje ponude te omoguće i druge uslužne i kulturne sadržaje. Bolja turistička ponuda i njezini financijski efekti imat će pozitivan utjecaj na Grad Crikvenicu, kao i na Primorsko-goransku županiju.

Model realizacije: koncesija


Povećaj font Smanji font Sivi tonovi Kontrastni tonovi Početne postavke