Odi na glavni sadržaj stranice
Luka Bršćanovica

Lučka područja definirana su Odlukom o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 40/20).

Luka Bršćanovica (Dramalj) (N 45o122 , E 14o3917) – je luka za javni promet lokalnog značaja i u cijelosti je komunalnog karaktera. Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

U naravi luka Bršćanovica je uvala zaštićena prema jugu školjerom, sa ulazom sa zapadne strane. Luka je zaštićena od svih vremenskih nepogoda.

Komunalni dio luke sastoji se od obalnog dijela u dužini od 145 metara, a kapacitet tog dijela luke je 90 vezova.

Nadzor nad održavanjem reda u lukama provodi Lučka kapetanija Rijeka – ispostava Crikvenica.

Lučko područje

Komunalni dio luke

Odabir luke Županijske lučke uprave Crikvenica