Odi na glavni sadržaj stranice
Luka Črni mul

Lučka područja definirana su Odlukom o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 40/20).

Luka Črni mul (Crikvenica) (N 45o1055 , E 14o4047) – je luka za javni promet lokalnog značaja. Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Luka Črni mul sastoji se od sidrišta i tri gata od kojih je srednji gat na betonskim pilotima sa drvenom konstrukcijom.

Luka se dijeli na: operativni dio i komunalni dio.

Operativni dio luke obuhvaća čelo zapadnog gata u dužini od 12 metara, a kapaciteta je priveza jednog broda.

Komunalni dio luke obuhvaća preostali dio luke u dužini od 310 metara i sidrište, a kapacitet tog dijela luke je 135 vezova.

Luka ima područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata istezalištem.

U luci je smješteno i mobilno ekološko spremište za čuvanje EKO-kontejnera u kojem je smješten EKO-kontejner za sakupljanje i zbrinjavanje otpadnih ulja, a nalazi se uz početak srednjeg gata.

Nadzor nad održavanjem reda u lukama provodi Lučka kapetanija Rijeka – ispostava Crikvenica.

Lučko područje

Komunalni dio luke

Nautički dio luke

Operativni dio luke

Odabir luke Županijske lučke uprave Crikvenica