Odi na glavni sadržaj stranice
Luka Pazdehova

Lučka područja definirana su Odlukom o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 40/20).

Luka Pazdehova (Dramalj) (N 45o1133 , E 14o3955) – je luka za javni promet lokalnog značaja. Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Luka se dijeli na: operativni dio, komunalni dio, nautički dio.

Operativni dio luke je gat dužine 28 metara, kapaciteta priveza dva broda.

Komunalni dio luke je dio obale, male rive i lukobrana u dužini od 170 metara, a kapacitet tog dijela luke je 48 vezova.

Nautički dio luke obuhvaća sidrište uređeno napravama za privez i kapaciteta je 4 veza, a nalazi se između operativnog i komunalnog dijela luke.

Luka ima područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata istezalištem.

Nadzor nad održavanjem reda u lukama provodi Lučka kapetanija Rijeka – ispostava Crikvenica.

Lučko područje

Komunalni dio luke

Nautički dio luke

Operativni dio luke

Istezalište

Odabir luke Županijske lučke uprave Crikvenica