Odi na glavni sadržaj stranice

USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Člankom 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16) određeno je da se radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokanog značaja može osnovati više lučkih uprava. Temeljem Zakona o morskim lukama i čl. 7. Zakona o ustanovama, Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije je 8. travnja 1999. godine osnovalo osam županijskih lučkih uprava (u daljnjem tekstu: lučka uprava) među kojima je i lučka uprava Crikvenica. Lučka uprava Crikvenica osnovana je radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet lokalnog značenja Crikvenica, Jadranovo i Selce, sa sjedištem u Crikvenici. Samostalnim radom započela je u siječnju 2000. godine.

Lučka uprava je neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama uređenim Zakonom, Odlukom o osnivanju i Statutom, a na koju se primjenjuju propisi o ustanovama. Na financijsko poslovanje primjenjuje se Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 1/15) i Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 121/14).

Lučka uprava Crikvenica upravlja lukom otvorenom za javni promet županijskog značaja – lukom Crikvenica i sljedećim lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja: luka Selce, luka Jadranovo, luka Perčin (Jadranovo), luka Bršćanovica (Dramalj), luka Pazdehova (Dramalj), luka Omorika (Dramalj), luka Črni mul (Crikvenica), luka Podvorska (Crikvenica) i luka Slana (Selce).

Tijela lučke uprave čine Upravno vijeće i ravnatelj. Članovi Upravnog vijeća su Goran Cerović (presdstavnik Ministarstva), Igor Lončarić (predstavnik koncesionara), Predrag Antić (predstavnik PGŽ) i Duško Antić (predstavnik PGŽ), a predsjednica Upravnog vijeća je Davorka Vukelić (predstavnik PGŽ). Radom Lučke uprave rukovodi ravnatelj, koji organizira, vodi rad i poslovanje Lučke uprave Crikvenica. Dužnost ravnatelja obnaša Mario Kružić.

DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA

Lučka uprava obavlja sljedeće djelatnosti u svom djelokrugu rada, a sve sukladno čl. 50 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama:

  • briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;
  • gradnja i održavanje lučke podgradnje,
  • stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje);
  • osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;
  • osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata;
  • usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;
  • donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone;
  • drugi poslovi utvrđeni zakonom.

Povećaj font Smanji font Sivi tonovi Kontrastni tonovi Početne postavke