Odi na glavni sadržaj stranice
Luka Perčin

Lučka područja definirana su Odlukom o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 40/20).

Luka Perčin (Jadranovo) (N 45o1333 , E 14o3652) – je luka za javni promet lokalnog značaja. Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Luka se dijeli na: komunalni dio i nautički dio.

Komunalni dio luke sastoji se od obalnog dijela u dužini od 500 metara i služi isključivo za privezivanje brodica i manjih brodova, a kapacitet tog dijela luke je 190 vezova.

Nautički dio luke nastavlja se na komunalni, a obuhvaća dio obalnog zida u dužini od 150 metara, te tri pontona ukupne dužine 200 metara, kapaciteta 92 plovila.

Luka ima područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata istezalištem, te osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom i pitkom vodom.

Nadzor nad održavanjem reda u lukama provodi Lučka kapetanija Rijeka – ispostava Crikvenica.

Lučko područje

Komunalni dio luke

Nautički dio luke

Istezalište

Odabir luke Županijske lučke uprave Crikvenica