Odi na glavni sadržaj stranice

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016), Naručitelj Županijska lučka uprava Crikvenica, dana 30. srpnja 2018. godine, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, dokumentaciju o nabavi sa troškovnicima i tehničkim specifikacijama, evidencijski broj: EV–N–08/18 – Dogradnja luke otvorene za javni promet županijskog značaja – Luke Crikvenica:

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do 06. kolovoza 2018. godine.
Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: mario.kruzic@zlu-crikvenica.hr i putem EOJN RH.

Po isteku roka od objave dokumentacije na internetskim stranicama i EOJN RH, odnosno 06. kolovoza 2018. godine, Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili ne prihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će nakon završetka savjetovanja, objaviti na svojim internetskim stranicama www.zlu-crikvenica.hr i u EOJN RH.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

Dokumentacija za preuzimanje:

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima pdf | 186.37kB

Prijedlog dokumentacije o nabavi pdf | 885.89kB

Troskovnik luka Crikvenica xlsx | 122.36kB


Povećaj font Smanji font Sivi tonovi Kontrastni tonovi Početne postavke