Odi na glavni sadržaj stranice

Natječaj je zaključen
06.04.2018.

Na temelju članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Crikvenica (Klasa: 342-01/15-01/26; Urbroj: 2107/01-15-1), te sukladno odredbama Zakona o ustanovama i Odluke Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Crikvenica od 19. ožujka 2018. godine, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Crikvenica raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Crikvenica

Za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Crikvenica utvrđuju se slijedeći uvjeti:

  • završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij, čijim završetkom se stječe najmanje 180 ECTS bodova, odnosno završen sveučilišni studiji prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03), u znanstvenom području tehničkih ili društvenih znanosti,
  • najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati / kandidatkinje obvezni su uz prijavu na natječaj priložiti:

  • životopis,
  • izvornik ili presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem,
  • presliku radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),
  • pisani prijedlog plana i programa rada za razdoblje od četiri godine.

Ravnatelj se imenuje na četiri (4) godine.

S kandidatima koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja provesti će se prethodni razgovor.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja, na adresu: Županijska lučka uprava Crikvenica, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Crikvenica, s naznakom: „Prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Ako se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.Povećaj font Smanji font Sivi tonovi Kontrastni tonovi Početne postavke